Thread cotton balls to make fake snow

Thread cotton balls to make fake snow